DOVOLENÁ, objednávky budeme odesílat od pátku 31.5.

Jeníkov (Lahošť) u Duchcova

Lahošť
Mineralogicky významná lokalita barytu Lahošť u Duchcova.
 
 
Úvod historie a informací záměru těžby v Lahošti 
 
Na samotný začátek bychom chtěli několika málo větami stručně vylíčit vývoj těžby na této lokalitě.
Předmětem těžby jako suroviny je Křemenec druhohorního, svrchně křídového stáří. Křemenec nebo li kvarcit je horninou, která vznikla silicifikací neboli prokřemeněním stmelených zrn písku. Prakticky se tedy jedná o rekrystalizací přeměněnou, původně usazenou horninu.
 
Historicky byl zdejší křemenec krátce těžen ve dvou malých lůmcích již ve dvacátých letech dvacátého století na výrobu dlažebních kostek, firmou Endisch z Lahoště. Pouze sporadicky byla tato hornina využita k výrobě mlýnských a náhrobních kamenů. K větší otvírce ložiska došlo v roce 1961 prostřednictvím Severočeských keramických závodů, sídlících v Mostě. V minulosti bylo využito zdejší horniny také pro potřeby v keramickém průmyslu pro zhotovování kyselých žáruvzdorných materiálů, dinasu, dusacích a jiných zrněných hmot, také však k produkci feroslitin a krystalického křemíku. Začátkem devadesátých let byla v reakci na upadající poptávku těžba ukončena. V současné době je surovina opět těžena a její využití slouží výhradně jako kamenivo pro stavební účely. Těžbu a zpracováním křemence pro stavební účely spravuje společnost Quarzit Quarry, a.s. Sídlí v Oldřichově u Duchcova, cca 2 km severně od Duchcova.
 
 
Poměry na lokalitě
 
 
Díky poměrně velké otvírce ložiska se lokalita Lahošť u Duchcova stala velmi známým nalezištěm barytu, sběrateli je doslova klasickou lokalitou a je hojně navštěvována. Od doby, kdy byl kamenolom založen, bylo nalezeno velmi mnoho pěkných ukázek tohoto rozšířeného minerálu. Některé z nich zdobí soukromé sbírky i v zahraničí a zejména v sousedním Německu jsou poměrně známé, při čemž řada německých sběratelů neodolala pokušení navštívit lokalitu osobně. Nutno však podotknout, že soukromý kamenolom je označen cedulemi odkazujícími na zákaz vstupu nepovolaných osob a vedení společnosti Quarzit Quarry, a.s. z bezpečnostních důvodů návštěvy kamenolomu nepovoluje. V praxi to znamená, že sběratelé nebo osoby pohybující se bez oprávnění na lokalitě, mohou být z dobývacího prostoru kdykoliv vykázány ostrahou. Důvody jsou zcela jasné, neoprávněný vstup, nebezpečí úrazu a ochrana majetku nedávají příliš prostoru k diskuzi.
 
 
 
Formy variant barytu z Lahoště 
 
 
Krystaly barytu narůstají především na plochy více či méně rozevřených trhlin křemence, který byl předmětem těžby. Vzácněji pak mohou jeho krystaly pokrývat plochy kontaktního křemenného porfyru. 
Zabarvení krystalů barytu je do značné míry ovlivněno inkluzemi pyrituJejich velikost je běžně od 1 do 10 mm. Dají se najít i krystaly, blížící se ke 4 cm, ty však rozhodně nejsou v posledních letech běžné. 
Z minulosti jsou popisovány krystaly až 7 cm velké, což se rozměrově reálně blíží historickým nálezům z dalších přilehlých nalezišť s výskytem barytu Teplického typu. Jmenovitě Teplické lázně a obří pramen v Lahošti s historicky podloženými nálezy krystalů velikostně až kolem 10 cm. Zpět však ke kamenolomu v Lahošti, jako k vyhrazenému místu. Zdejší baryt má své specifické charakteristiky, a přes svou příbuznost s okolními nálezy se svým uložením i vzhledem liší. Zabarvení krystalů zdejších barytů je více rozmanité. 
 
Mezi běžné dle četnosti výskytu jsou tmavé hnědavé až do černa zbarvené typy. Drobnější krystaly mohou mít zelenavý nádech. Mezi velmi atraktivní se řadí nálezy medově žluté. Velmi vzácně se pak nalézaly tabulkovité krystaly krásně žluté nebo bezbarvé. Unikátní byl nález čiré, přibližně 5 cm velké tabulky barytu společně s krystaly kalcitu v nadložních, druhohorních slínovcích. Ten je uložen v mineralogické sekci sbírek Teplického muzea. Dle obsahu jehličkovitých inkluzí pyritu se mohou některé plochy barytových krystalů za osvitu při otáčení třpytit. Občas lze zaznamenat narůstání několika generací v různých formách. Společně s krystalovaným barytem se na lokalitě vyskytl také již zmíněný pyrit, ten velmi často může podléhat zkáze a mnohdy také vede k rozpadání, a tím ke znehodnocení krásných drúz. Otázka konzervace pyritu je dosti problematická a je jistě lepší zařazovat do sbírek ukázky barytu, kde pyrit ideálně vůbec není. Kvalita je u barytových krystalů nebo jeho drúz dána v důrazu na nepoškozenost, lesk a jako u ostatních minerálů hraje roli individuální zvláštnosti a tím součastně výjimečnost ukázky.              
 
 
Podmínky pro fyzické získávání vzorků barytu na lokalitě
 
Pro charakter křemence jako horniny, na kterou zdejší baryt narůstá, bývá mnohokrát velkým problémem formátování vzorků. Snaha v dobré víře zformátovat kámen na vysněný exemplář kladivem bývá ve výsledku odměněna zklamáním ve formě nenávratně poškozeného kamene. Krystaly barytu jsou křehké a křemenec je velmi tvrdý, proto při osekávání horniny téměř s jistotou krystaly odskočí od podložky. Opravdu málo kdy se podaří kámen zásadně nepoškodit při volbě úpravy kladivem a to zejména bez patřičných zkušeností. Optimální variantou je v tomto případě dle možností formátovat kámen řezem, vhodným elektronářadím s diamantovým kotoučem za dodržení bezpečnosti práce.
Pro pohledovou stranu ukázky je dobré řezat horninu pod úhlem, aby se zamezilo nepřirozenému vzhledu. Způsob získání krásné drúzy z plochy na trhlině při nedostatku prostoru je velmi ztěžující pro proniknutí do horniny , a dá se někdy navrtat vrtáky a po té, odlomit trhacími klínky.
Před uvolněním drúzy je nutno počítat s jejím pádem a zabezpečit ji proti poškození vhodným materiálem, který poničení zabrání. Tím může být obalový materiál, látka nebo i jíl pokud není k dispozici jiný prostředek. Nejlepší možnosti pro získání kvalitních ukázek byly z pravidla čerstvě po odstřelech, kdy bylo možné přímo v trhlinách nebo na uvolněných blocích sbírat krásné drúzy. Ty jsou samozřejmě lákadlem pro každého příchozího sběratele a tak jsou přirozeně ty krásou nejvýraznější předmětem zájmu jako první. V prostorech trhlin byly někdy nalezené tektonikou odlomené, volné kusy horniny, na které nasedaly krystaly barytu z více stran. Ve sběratelské hantýrce mají tato volné kusy označení tzv. "plováky" a mnohdy náleží k nejhezčím ukázkám sbírek. Občas se i stávalo, že byly přímo ideálně, tektonicky odtržené desky s drúzami barytových krystalů bez nutnosti úpravy kamene.
Dle ústního sdělení starších sběratelů, měly v některých případech takové volné deskovité bloky pokryté krystaly i více než 100 Kg. Kromě výše uvedených rizik poškození při formátování vzorků a hrozbou rozkladu pyritové vrstvy, je třeba brát v úvahu další faktor poškození.
Toto nebezpečí poškození krystalů při otevření trhliny s krystaly spočívá v padání drobnějších fragmentů přímo na jejich plochy. Z toho důvodu je stejně jako i na jiných lokalitách dobré, pro ochranu používat vystlání trhlin vhodným materiálem. Tím může být zmuchlaný novinový papír, igelit, bublinková fólie, nebo kusy látky, které poškození mohou zabránit. Někdy je trhlina zcela vyplněná tektonickým jílem a tam je toto riziko v podstatě vyřešené. Některé trhliny s plochami krystalů mohou mít na sobě rezavé povlaky. Ty mohou být někdy pěkné v kontrastu s lesklými baryty, ale většinou jsou spíše nevzhledné a vzorky z nich se dají v některých případech vyčistit kyselinou. Zde je opět na místě opatrnost a po očištění nutnost kameny před umístěním do sbírky dostatečně vhodně neutralizovat.
Dalším problémem, kdy může dojít k poškození nevhodnou manipulací, je pohyb při páčení horniny směrem k protilehlé stěně trhliny nebo při nešetrném vytahování drúz, kde tedy opět hraje roli prostor.
Zbrklá manipulace a neuváženost může vést k jejich zničení podrcením drúz.
Vždy je nutné si uvědomit, že pokud před sebou vidím výjimečnou ukázku, tak je dobré se ji pokoušet získat tak aby nedošlo k jejímu poškození. K tomu je ve zdejším kamenolomu zapotřebí mnohdy hodně práce, času, vytrvalosti a především dobrého postupu.
Pro získání kvalitní ukázky krom výjimek musí být použité vhodné nářadí a technika práce.
Je jasné, že získat kvalitní ukázku nedokáže úplně každý, ale na druhou stranu jsou i lidé méně nároční, které potěší i skromnější ukázky, jež se dají získat bez většího úsilí.
Mnohokrát se bohužel stává, že krásnou ukázku někdo zničí odtlučením krystalů z lomové stěny nebo velkého kamene, protože je pro něj dle omezených možností nelze získat ukázku ucelenou.
Důležité je také jakým způsobem již získané vzorky dopravit z naleziště bez poškození po pracném vydobytí. Na malé vzorky postačí měkký papír, přebalení dostatečným množstvím novin, bublinkové fólie nebo vhodné látky. Zabalené malé vzorky stačí uložit nejlépe do přenosek nebo tašek a rozhodně je neukládat společně s nářadím nebo s velkými formáty.
Velké kameny je lepší odnést individuálně a nedávat je na sebe, velká váha je totiž může poškodit i přes dobré zabalení. Také nešvar, kterým můžeme poškodit povrch krystalů je otírání jílu z jejich ploch nebo dření drúz drsným kartáčem. Droboučké fragmenty v tektonickém jílu na zanesených drúzách nejdou vidět, ale pokud jimi přejedeme bříškem prstu po krystalech, pak je více než jisté, že dojde k jejich poškrábání. Poškrábaný a otlučený vzorek má tím pádem co do estetiky sníženou sběratelskou hodnotu. Nejlepší je vzorky nechat odmočit, opatrně a pomalu očistit jemným štětcem, v případě pevných ukázek lze k urychlení použít vysokotlaký čistič. Pokud však jsou křehké krystaly velmi do prostoru, pak není vysokotlaký čistič vhodný.
 
 
Chování sběratelů na lokalitě
 
Základním pravidlem, které platí pro všechny kamenolomy je vyvarovat se nebezpečí úrazu.
Ve zdejším kamenolomu je hornina velmi tvrdá, nalámané kameny těžké a v mnoha případech i hodně ostré. Návštěvník lomu by neměl riskovat nevhodný pohyb po nastřílených blocích, které se mohou uvolnit. Je třeba mít na paměti, že uvolněním natržených bloků ve stěně může dojít nekontrolovatelnému pádu horniny. Rovněž nijak nezajištěné a poměrně vysoké stěny představují nebezpečí pádu. Úplně nemyslitelné je sbírat minerály za provozu techniky. Zásadní je i ohleduplnost vůči svým kolegům nebo jiným lidem na lokalitě. Při práci s velkým kladivem mohou odlétávat při úderech odštěpky horniny nebo střepiny z železného nářadí. Také použití páčidel nebo hydraulických zvedáků k narušení nebo odtlačení horniny pro zpřístupnění poloh s krystaly vyžaduje obezřetnost a bezpečnost práce. Používání vhodných ochranných oděvů, obuvi a prostředků je pro zdraví vždy důležitější než touha po získání vzorku. Velmi důležité je i zachování pořádku na lokalitě ať se to týče odpadu nebo zbytečného hluku. V minulosti, kdy, byla přerušena těžba, došlo ve zdejším kamenolomu k navýšení hladiny vody. To vedlo ke zvýšenému zájmu mnoha lidí o osvěžení a koupání v horkých letních dnech. Hned vedle nebezpečí úrazu, které je zde bez diskuzí velmi vysoké, docházelo k velkému znečištění lokality odpadky. K primárnímu důvodu ochrany majetku a zdraví tedy přibyla ještě nevole z důvodu bezohledného znečištění prostředí. Takové důvody na sebe nenechaly dlouho čekat a přispěly ke zvýšené aktivitě ostrahy. 
 

Mineralogie: 

Minerály převládající na této lokalitě jsou: Baryt, kalcit, pyrit
Vzácnějšími minerály jsou: Fluoritsádrovec

13 položek celkem

Cena

1601400
11601400
Baryt - Jeníkov u Duchcova
260 Kč –38 %
160 Kč

Velikost vzorku: 9x5,5x5 cm. Klasická ukázka barytu z lokality Jeníkov u Duchcova. 

3159
Baryt - Jeníkov u Duchcova
270 Kč –37 %
170 Kč

Velikost vzorku: 5x4x6 cm. Pěkná ukázka barytu z lokality Jeníkov u Duchcova. 

3144
Pyrit - Jeníkov u Duchcova
170 Kč

Velikost vzorku: 4,5x1,5x1,5 cm. Vzorek pyritu z lokality Jeníkov u Duchcova. 

3120
Pyrit - Jeníkov u Duchcova
180 Kč

Velikost vzorku: 5,5x3x3 cm. Vzorek pyritu z lokality Jeníkov u Duchcova.   

3117
Baryt - Jeníkov u Duchcova
270 Kč –14 %
230 Kč

Velikost vzorku: 6,5x6x2 cm. Pěkná ukázka barytu z lokality Jeníkov u Duchcova. 

3247
Baryt - Jeníkov u Duchcova
250 Kč

Velikost vzorku: 10x8x6 cm. Klasická ukázka barytu na pyritu z lokality Jeníkov u Duchcova. Vzorek je kompaktní, nedrolí se. 

2612
Baryt - Jeníkov u Duchcova
280 Kč

Velikost vzorku: 7,5x3,5x1 cm. Pěkná ukázka barytu z lokality Jeníkov u Duchcova. 

3241
Baryt - Jeníkov u Duchcova
290 Kč

Velikost vzorku: 7,5x5,5x5 cm. Pěkná ukázka barytu z lokality Jeníkov u Duchcova. 

3147
Baryt - Jeníkov u Duchcova
300 Kč

Velikost vzorku: 6x4x2,5 cm. Pěkná ukázka barytu z lokality Jeníkov u Duchcova. 

3244
Baryt - Jeníkov u Duchcova
490 Kč –18 %
400 Kč

Velikost vzorku: 7,5x4x2 cm. Netradiční typ barytu z lokality Jeníkov u Duchcova, krásný nepoškozený vzorek. 

2279
Baryt - Jeníkov u Duchcova
430 Kč

Velikost vzorku: 12x6x3,5 cm. Pěkná ukázka barytu s dominantním krystalem barytu uprostřed. 

2606
Baryt - Jeníkov u Duchcova
430 Kč

Velikost vzorku: 4x3x2 cm. Vzorek barytu z lokality Jeníkov u Duchcova s minimálním poškozením. 

2600
Kalcit, fluorit - Jeníkov u Duchcova
1 400 Kč

Velikost vzorku: 6x4,5x2,5 cm. Poměrně vzácná ukázka fluoritu z netradiční lokality Jeníkov u Duchcova. Jedná se o krychličky světle fialového fluoritu v dutině kalcitu. 

3056